Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115

www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands


หลักสูตรการสอน
๑. หลักสูตรมวยไทย
เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงทักษะต่าง ๆ ของมวยไทยได้อย่างถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะแบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับด้วยกัน เริ่มจากระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การรำมวย การจดมวย การสืบก้าว การป้องกัน การใช้อวัยวะเป็นอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก หลังจากผ่านขั้นพื้นฐานแล้ว ก็เข้าสู่ระดับความสามารถขั้นกลาง ในขั้นกลางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นระดับความสามารถขั้นก้าวหน้า ครูผู้สอนจะสอนให้ทราบถึงทักษะในการ รุก - รับ และการป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และหากผู้ศึกษาต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีก ทางโรงเรียนก็มีระดับความสามารถขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับทักษะขั้นสูง การใช้แม่ไม้มวยไทยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และประการสำคัญผู้เรียนทุกท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของมวยไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย


๒. หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย

ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย นั้น ทางโรงเรียนมวยไทย จะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมวยไทยทั้งประวัติ พัฒนาการ หลักในการสอน จิตวิทยาในการสอน เทคนิค ขั้นตอนในการสอน รวมถึงประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย


๓. หลักสูตรผู้ตัดสิน

หลักสูตรผู้ตัดสินนั้นทางโรงเรียนแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ประเภท มวยไทยสมัครเล่น และประเภทมวยไทยอาชีพ โดยจะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงสิ่งละอันพันน้อยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งหมดกฎ กติกาต่าง ๆ การปฏิบัติ หน้าที่ ขอบเขตของผู้ตัดสิน การให้คะแนน การตัดสินในแบบต่าง ๆ รวมทั้งไหวพริบ และการแก้ไขปัญหา การาควบคุมการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ แล้ว โรงเรียนมวยไทยยังได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นวม เฮดการ์ด สนับแข้ง กระสอบทรายจำนวน ๑๒ ลูก โดยแบ่งเป็นกระสอบทรายลูกเบา เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มต้น - ปานกลาง และกระสอบทรายแบบหัก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังหรือระดับขั้นอาชีพ เวทีซ้อมจำนวน 2 เวทีมาตราฐานที่สามารถใช้ในการแข่งขันได้ โดยแบ่งออกเป็นเวทีมวยชาย กับเวทีมวยหญิง ห้องออกกำลังกายเพาะกล้ามเนื้อ ห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมไปถึงห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยไว้อย่างมากมวยและ สะดวกสบาย ห้องพักสำหรับนักเรียนทุกท่าน นอกจากนั้นยังมีตู้ล็อกเกอร์ และห้องอาบน้ำให้ใช้บริการหลังฝึกซ้อม ฟรี!!! และยังมีห้องจำหน่ายอุปกรณ์ในการแข่งขัน และฝึกซ้อมไว้อย่างครบถ้วน อาจจะกล่าวได้ว่า
" โรงเรียนมวยไทย " คือโลกของผู้ใฝ่รู้ในมวยไทยอย่างแท้จริง


หมายเหตุ หลักสูตรการเรียน-การสอนมวยไทยทุกหลักสูตรของเรา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้การเรียน-การสอนมีความเข้นข้น และเพื่อให้นักเรียนมวยได้รับความรู้วิชา "มวยไทย" อย่างเต็มที่


หลักสูตรการเรียน - การสอนมวยไทย
หลักสูตรการเรียน - การสอนมวยไทย ของโรงเรียนมวยไทย ได้แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรหลักๆ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ คือ
๑. หลักสูตรมวยไทย
เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงทักษะต่าง ๆ ของมวยไทยได้อย่างถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะแบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับด้วยกัน เริ่มจากระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การรำมวย การจดมวย การสืบก้าว การป้องกัน การใช้อวัยวะเป็นอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก หลังจากผ่านขั้นพื้นฐานแล้ว ก็เข้าสู่ระดับความสามารถขั้นกลาง ในขั้นกลางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นระดับความสามารถขั้นก้าวหน้า ครูผู้สอนจะสอนให้ทราบถึงทักษะในการ รุก - รับ และการป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และหากผู้ศึกษาต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีก ทางโรงเรียนก็มีระดับความสามารถขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับทักษะขั้นสูง การใช้แม่ไม้มวยไทยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และประการสำคัญผู้เรียนทุกท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของมวยไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย

หลักสูตรมวยไทย แบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับ (ระดับ ๑ - ๔) ด้วยกัน คือ


๑.๑ มวยไทย ๑ (หลักสูตรมวยไทยขั้นพื้นฐาน) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๐ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........
๑.๒ มวยไทย ๒ (หลักสูตรมวยไทยขั้นกลาง) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๐ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........
๑.๓ มวยไทย ๓ (หลักสูตรมวยไทยขั้นก้าวหน้า) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๕ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........
๑.๔ มวยไทย๔ (หลักสูตรมวยไทยขั้นสูง) ระยะเวลาเรียนรวม ๙๐ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........

๒. หลักสูตรผู้ฝึกสอน

ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย นั้น ทางโรงเรียนมวยไทย จะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมวยไทยอย่างละเอียดทั้งประวัติ พัฒนาการ หลักในการสอน จิตวิทยาในการสอน เทคนิค ขั้นตอนในการสอน (การสอนในการออกอาวุธของศิลปะมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหมัด, อาวุธของการเตะ, อาวุธของการใช้เข่า, อาวุธของการศอก, แม่ไม้มวยไทยและเทคนิคต่างๆของมวยไทย) รวมถึงประเพณี (การไหว้ครู ในศิลปะมวยไทย) วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย

หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทยนั้น ทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ระดับ ๑ - ๓) ด้วยกัน คือ


๒.๑ ผู้ฝึกสอน ๑ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........
๒.๒ ผู้ฝึกสอน ๒ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........
๒.๓ ผู้ฝึกสอน ๓ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นสูง) ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน ..........++อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม++..........

๓. หลักสูตรผู้ตัดสิน
หลักสูตรผู้ตัดสินนั้นทางโรงเรียนแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ประเภท มวยไทยสมัครเล่น และประเภทมวยไทยอาชีพ โดยจะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงสิ่งละอันพันน้อยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งหมดกฎ กติกาต่าง ๆ การปฏิบัติ หน้าที่ ขอบเขตของผู้ตัดสิน การให้คะแนน การตัดสินในแบบต่าง ๆ รวมทั้งไหวพริบ และการแก้ไขปัญหา การาควบคุมการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย


๓.๑ หลักสูตรผู้ตัดสิน ประเภทมวยไทยสมัครเล่น แบ่งออกเป็น ๓ ระดับย่อยๆด้วยกัน คือ

๓.๑.๑ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับภูมิภาค ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน
๓.๑.๒ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน
๓.๑.๓ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติ ระยะเวลาเรียนรวม ๑๘ วัน

๓.๒ หลักสูตรผู้ตัดสิน ประเภทมวยไทยอาชีพ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับย่อยๆด้วยกัน คือ
๓.๑.๑ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับภูมิภาค ระยะเวลาเรียนรวม ๑๕ วัน
๓.๑.๒ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับชาติ ระยะเวลาเรียนรวม ๑๕ วัน
๓.๑.๓ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับนานาชาติ ระยะเวลาเรียนรวม ๑๕ วัน

โปรแกรมพิเศษ
โปรแกรมแม่ไม้มวยไทย

: เป็นโปรแกรมการฝึกฝนชั้นสูง โดยที่ผู้ที่ต้องการจะฝึกฝนและเรียนรู้ถึงแม่ไม้มวยไทย จะต้องมีพื้นฐานทางด้านมวยไทยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการออกอาวุธมวยไทย (หมัด, เท้า, เข่า, ศอก) เป็นต้น
ท่าแม่ไม้มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย หมายถึงท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดขึ้นโบราณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งแม่ไม้มวยไทยเป็น 15 ไม้ ดังนี้

แม่ไม้ 15 ไม้
1. สลับฟันปลา
2. ปักษาแหวกรัง
3. ชวาซัดหอก
4. อิเหนาแทงกริช
5. ยอเขาพระสุเมรุ
6. ตาเถรค้ำฝัก
7. มอญยันหลัก
8. ปักลูกทอย
9. จระเข้ฟาดหาง
10. หักงวงไอยรา
11. นาคาบิดหาง
12. วิรุฬหกกลับ
13. ดับชวาลา
14. ขุนยักษ์จับลิง
15. หักคอเอราวัณ


กลับสู่หน้าหลัก


Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -