Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115, 080-2226670

www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands

หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย 2
ระยะเวลาเรียน : ขั้นต่ำ 72 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 18 วัน

เวลาเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเช้า : 07.00 - 09.00 น.
ช่วงบ่าย : 15.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ รอบเวลาเรียนวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย เท่านั้น โดยเรียนจนกว่าจะครบตามจำนวนชั่วโมง หรือ ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้
โรงเรียนมวยไทยเปิดสอนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากถ้าปิดทำการในวันหยุดราชการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) โดยท่านสามารถเลือกวันเรียนได้ตามความสะดวก โดยทางโรงเรียนจะเก็บตารางบันทึกเวลาเรียน (Class Record) เอาไว้ให้ท่านเป็นเวลา 90 วัน (นับตั้งแต่วันลงทะเบียน) กรณีที่หยุดหรือขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 90 วันโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียนจะไม่เก็บตารางบันทึกเวลาของท่านและถือว่าหมดอายุการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน :
1. อายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป สามารเรียนได้ทั้งชาย - หญิง
2. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ "วิชามวยไทย" มาก่อน หรือผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอน 1
3. ควรมีประสบการณ์ทางวิชา "มวยไทย" มาอย่างน้อย 5 ปี หรือ ผ่านการชกมวยไทยอาชีพมาไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง
4. มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัว เช่น หืด หอบ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเรียน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้, ความชำนาญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมวยไทย และธรรมเนียมต่างๆของมวยไทย เช่น การไหว้ครู
2. เพื่อให้มีความรู้, ความชำนาญูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านมวยไทยที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอด วิชา "มวยไทย" ไปยังนักเรียน หรือ บุคคลทั่วไปได้ เช่น การจรดมวย (การการ์ดมวยไทย), การเคลื่อนไหวแบบมวยไทย, การปัดป้องกัน..., การใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธ เช่น การออกหมัดพื้นฐาน, การเตะพื้นฐาน เป็นต้น
4. เพื่อให้มีความรู้, ความชำนาญในการสอนเทคนิคต่างๆ ในวิชา "มวยไทย" และอาวุธมวยไทยทั้ง 15 แม่ไม้
5. เพื่อให้มีความรู้, ความชำนาญทางด้านการนวดในวิชามวยไทยพื้นฐาน และพื้นฐานกล้ามเนื้อมนุษย์
6. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดตารางฝึกซ้อมได้
7. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ในกรณีเกิดการบาดเจ็บได้ เช่น ข้อเท้าพลิก, แผลแตก เป็นต้น
8. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการโภชนการหมายเหตุ : ก่อนการเรียน (ฝึกซ้อม) นักเรียนควรบริหารร่างกายเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที และหลังจากการเรียน (ฝึกซ้อม) แล้ว นักเรียนควรจะบริหารร่างกาย (Warm down) ประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การสอบวิชามวยไทย >> หลังจากการเรียนครบ 60 ชั่วโมงแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด โดยครูมวยจะเป็นผู้นัดวันสอบ ซึ่งเวลาทำการสอบมีเพียงช่วงเวลาเท่านั้น คือ 14.00 น. โดยมีอาจารย์ผู้สอบจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทำการสอบ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75% จะถือว่า "สอบผ่าน" ทางโรงเรียนถือว่าจบหลักสูตรนี้และจะออก
"ใบประกาศนียบัตร (MUAYTHAI CERTIFICATE)" และ"ใบผลคะแนนรายบุคคล (MuayThai Transcript)" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และโรงเรียนมวยไทย
กรณีนักเรียนที่ "สอบตก" สามารถเรียนเพิ่มเติมได้และทำการ สอบซ่อม ใด้อีก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากยังสอบตกอีก จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล >> เป็นการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลความสามารถทางร่างกายของนักเรียนรายบุคคล โดยการทดสอบนี้ไม่มีผลใดๆต่อคะแนนวิชา "มวยไทย" ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมวยไทย ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

Note : อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2556กลับสู่หน้าหลัก


Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -