Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115

www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands
หลักสูตรและค่าเรียน
หลักสูตร ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ ค่าเรียน
จำนวนวัน จำนวนชั่วโมง
  ขั้นปรับพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุไม่เกิน12 ปี (ไม่มีใบประกาศฯ)

  ขั้น JUNIOR COURSE สำหรับอายุ 13-15 ปี (Junior Cer.)
รายเดือน

10
ไม่มีกำหนด

40
1,000 บาท/เดือน

2,000
  มวยไทย ๑ (หลักสูตรมวยไทยขั้นพื้นฐาน)
  มวยไทย ๒ (หลักสูตรมวยไทยขั้นกลาง
  มวยไทย ๓ (หลักสูตรมวยไทยขั้นก้าวหน้า)
  มวยไทย ๔ (หลักสูตรมวยไทยขั้นสูง)

10
10
15
90
40
40
60
300
3,000
3,000
4,500
30,000
  ผู้ฝึกสอน ๑ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน)
  ผู้ฝึกสอน ๒ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง)
  ผู้ฝึกสอน ๓ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นสูง)
18
18
18
72
72

72
9,000
9,000
10,000
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับภูมิภาค
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติ
18
18
18
72
72

72
9,000
9,000
10,000
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับภูมิภาค
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับชาติ
  หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับนานาชาติ
15
15
15
60
60
60
9,000
9,000
10,000
 มายเหตุ ราคาข้างต้นเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับคนไทย ลดราคาจากราคาปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย


รอบเรียน :

รอบเช้า : 07.00 - 09.00
รอบเที่ยง : 12.00 - 14.00
รอบบ่าย : 15.00 - 17.00
รอบค่ำ : 17.30 - 19.30

หมายเหตุ มาเรียนวันไหนก็ได้ รอบเวลาใดก็ได้ จนกว่าจะครบตามจำนวนชั่วโมง หรือ ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้

โรงเรียนมวยไทยเปิดสอนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากถ้าปิดทำการในวันหยุดราชการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) โดยท่านสามารถเลือกวันเรียนได้ตามความสะดวก โดยทางโรงเรียนจะเก็บตารางบันทึกเวลาเรียน (Class Record) เอาไว้ให้ท่านเป็นเวลา 90 วัน (นับตั้งแต่วันลงทะเบียน) กรณีที่หยุดหรือขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 90 วันโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียนจะไม่เก็บตารางบันทึกเวลาของท่านและถือว่าหมดอายุการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การสอบวิชามวยไทย >> หลังจากการเรียนครบ 40 ชั่วโมงแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด โดยครูมวยจะเป็นผู้นัดวันสอบ ซึ่งเวลาทำการสอบมีเพียงช่วงเวลาเท่านั้น คือ 14.00 น. โดยมีอาจารย์ผู้สอบจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทำการสอบ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75% จะถือว่า "สอบผ่าน" ทางโรงเรียนถือว่าจบหลักสูตรนี้และจะออก
"ใบประกาศนียบัตร (MUAYTHAI CERTIFICATE)" และ"ใบผลคะแนนรายบุคคล (MuayThai Transcript)" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และโรงเรียนมวยไทย
กรณีนักเรียนที่ "สอบตก" สามารถเรียนเพิ่มเติมได้และทำการ สอบซ่อม ใด้อีก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากยังสอบตกอีก จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล >> เป็นการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลความสามารถทางร่างกายของนักเรียนรายบุคคล โดยการทดสอบนี้ไม่มีผลใดๆต่อคะแนนวิชา "มวยไทย" ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมวยไทย ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

Note : อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2556กลับสู่หน้าหลัก


Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -