Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115

www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands

หลักสูตรมวยไทย 1 (ขั้นพื้นฐาน)

ะยะเวลาเรียน : อย่างน้อย 40 ชั่วโมง หรือ อย่างน้อย 10 วัน
อย่างต่อเนื่อง
เวลาเรียน แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเช้า : 07.00 - 09.00 น.
ช่วงเที่ยง : 12.00 - 14.00 น.
ช่วงบ่าย : 15.00 - 17.00 น.
ช่วงเย็น : 17.30 - 19.30 น.

หมายเหตุ มาเรียนวันไหนก็ได้ รอบเวลาใดก็ได้ จนกว่าจะครบตามจำนวนชั่วโมง หรือ ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้
โรงเรียนมวยไทยเปิดสอนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากถ้าปิดทำการในวันหยุดราชการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) โดยท่านสามารถเลือกวันเรียนได้ตามความสะดวก โดยทางโรงเรียนจะเก็บตารางบันทึกเวลาเรียน (Class Record) เอาไว้ให้ท่านเป็นเวลา 90 วัน (นับตั้งแต่วันลงทะเบียน) กรณีที่หยุดหรือขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 90 วันโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียนจะไม่เก็บตารางบันทึกเวลาของท่านและถือว่าหมดอายุการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน :
1. อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป สามารเรียนได้ทั้งชาย - หญิง
2.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ "วิชามวยไทย" มาก่อน
3. มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัว เช่น หืด หอบ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเรียน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมวยไทย และธรรมเนียมต่างๆของมวยไทย เช่น การไหว้ครู
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้มีพื้นฐานทางด้านมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การจรดมวย (การการ์ดมวยไทย), การเคลื่อนไหวแบบมวยไทย, การปัดป้องกัน..., การใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธ เช่น การออกหมัดพื้นฐาน, การเตะพื้นฐาน เป็นต้น

หมายเหตุ : ก่อนการเรียน (ฝึกซ้อม) นักเรียนควรบริหารร่างกายเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที และหลังจากการเรียน (ฝึกซ้อม) แล้ว นักเรียนควรจะบริหารร่างกาย (Warm down) ประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การสอบวิชามวยไทย >> หลังจากการเรียนครบ 40 ชั่วโมงแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด โดยครูมวยจะเป็นผู้นัดวันสอบ ซึ่งเวลาทำการสอบมีเพียงช่วงเวลาเท่านั้น คือ 14.00 น. โดยมีอาจารย์ผู้สอบจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทำการสอบ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75% จะถือว่า "สอบผ่าน" ทางโรงเรียนถือว่าจบหลักสูตรนี้และจะออก
"ใบประกาศนียบัตร (MUAYTHAI CERTIFICATE)" และ"ใบผลคะแนนรายบุคคล (MuayThai Transcript)" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และโรงเรียนมวยไทย
กรณีนักเรียนที่ "สอบตก" สามารถเรียนเพิ่มเติมได้และทำการ สอบซ่อม ใด้อีก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากยังสอบตกอีก จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล >> เป็นการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลความสามารถทางร่างกายของนักเรียนรายบุคคล โดยการทดสอบนี้ไม่มีผลใดๆต่อคะแนนวิชา "มวยไทย" ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมวยไทย ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

Note : อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2556


กลับสู่หน้าหลัก

Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -