Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115
www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands

หลักสูตรมวยไทย 4 (ขั้นสูง หรือ ขั้นอาชีพ)

ระยะเวลาเรียน : อย่างน้อย 300 ชั่วโมง หรือ 90 วัน

เวลาเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เท่านั้น คือ
ช่วงเช้า : 07.00 - 09.00 น.
ช่วงบ่าย : 15.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ ควรจะเรียนและหมั่นฝึกฝนจนกว่าจะครบตามจำนวนชั่วโมง และทำการสอบโดย "การขึ้นชกมวยไทยอย่างน้อย 5 ครั้ง"
โรงเรียนมวยไทยเปิดสอนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรมวยไทย 4 นี้จะต้องมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2 รอบเรียน 6 วันต่อสัปดาห์ ากขาดเรียนอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 90 วันโดยไม่แจ้งให้ทราบ ทางโรงเรียนฯถือว่านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ และหมดอายุการลงทะเบียน ฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่ เท่านั้น
หลังจากเรียนและฝึกซ้อมทำร่างกายจนแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งสามารถป้องกันตัวและออกอาวุธอย่างคล่องแคล่ว คณะครูมวยจะลงความเห็นเพื่ออนุญาตให้ขึ้นแข่งขันมวยไทยอาชีพ โดยทางโรงเรียนมวยไทยจะเป็นผู้ประกบคู่ชกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งครูมวยจะดำเนินการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันอย่างเข้มข้น / หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น นักเรียนจะมีเวลาหยุดพักผ่อนร่างกายเป็นเวลาอย่าง 5-7 วันขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด) หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องกลับมาฝึกซ้อมและทำการแข่งขันอีกครั้งจนกระทั้งครบ 5 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อจบและสำเร็จหลักสูตรมวยไทย 4

การฝึกฝนมวยไทยในระดับขั้นสูงหรือขั้นอาชีพนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความอดทน, สมาธิ, ความตั้งใจจริง และจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อม อีกทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งทางด้านเวลา, การพักผ่อน, การบริโภคอาหาร, การสร้างเสริมกล้ามเนื้อทุกส่วน เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน :
1. อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป สามารเรียนได้ทั้งชาย - หญิง
2. ผ่านการจบหลักสูตรมวยไทย 3 มาแล้ว (ขั้นก้าวหน้า)
3. มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
หมายเหต ุ กรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัว เช่น หืด หอบ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ ก่อนลงทะเบียนเรียน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ชำนิชำนาญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมวยไทย และธรรมเนียมต่างๆของมวยไทย เช่น การไหว้ครู
2. เพื่อให้มีความรู้ชำนิชำนาญเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้มีชำนาญทางด้านมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การจรดมวย (การการ์ดมวยไทย), การเคลื่อนไหวแบบมวยไทย, การปัดป้องกัน..., การใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธ เช่น การออกหมัดขั้นสูง, การเตะขั้นสูง เป็นต้น มีความรู้อย่างชำนาญทางด้านศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย (Mae Mai MuayThai) (ซึ่งท่าแม่ไม้มวยไทยทั้ง 15 ท่าแม่ไม้นั้น หากฝึกฝนอย่างชำนาญแล้วจะเป็นอาวุธที่รุนแรงอย่างมาก โดยที่ถ้าใช้ท่าแม่ไม้อย่างรุนแรงในตำแหน่งที่สำคัญของร่างกายนั้น อาจจะทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บอย่างหนัก หรือพิการ หรือเสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ฝึกฝนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสติ และสามารถควบคุมสติตนเองได้) และท่าลูกไม้ต่างๆของมวยไทย (ลูกไม้ คือ เทคนิค หรือ กลยุทธ์ในการป้องกัน-ตอบโต้ คู่ต่อสู้)
4. สามารถนำวิชามวยไทยที่ฝึกฝนปฎิบัติมาแล้ว ไปใช้ป้องกันตัว (Self Defense) ได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ก่อนการเรียน (ฝึกซ้อม) นักเรียนควรบริหารร่างกายเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที และหลังจากการเรียน (ฝึกซ้อม) แล้ว นักเรียนควรจะบริหารร่างกาย (Warm down) ประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การสอบ : หลังจากการเรียนครบ 300 ชั่วโมงแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด โดยการขึ้นแข่งขันบนเวทีจริงๆอย่างน้อย 5 ครั้ง ถ้านักเรียนสามารถผ่านการทดสอบได้ ทางโรงเรียนถือว่าจบหลักสูตรนี้และจะออก
"ใบประกาศนียบัตร (MUAYTHAI CERTIFICATE)" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และ โรงเรียนมวยไทย

กลับสู่หน้าหลัก

Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -